ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Odvođenje otpadnih vodaNa području grada Banja Luka sistem odvođenja otpadnih voda ne prati razvoj vodovodnog sistema. Samo 60% stanovništva ima organizovano odvođenje otpadnih voda. Grad ne posjeduje uređaj za tretman otpadnih voda, a ni privredni subjekti nemaju predtretman odgovarajućih industrijskih voda što utiče na zagađenje rijeke. Postoji samo jedan manji uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Zeleni vir koji je u funkciji i čiji kapacitet iznosi 500 EC (ekvivalentnih stanovnika).

Počeci izgradnje prvih kolektora, koji su i danas u funkciji, predstavljaju početak izgradnje kanalizacione mreže i vežu se za 1912. godinu. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa ukupne dužine oko 370 km.

Sektor Održavanje u okviru svojih redovnih aktivnosti radi na održavanju kanalizacione mreže, odnosno vrši sistemsko snimanje i čišćenje kanalizacionih cijevi.
Od 2008. godine intenzivno se radi na lociranju, snimanju i evidentiranju postojećeg kanalizacionog sistema. Snimanje se vrši savremenim vozilom koje posjeduje video kameru, te je stoga moguće i vizuelno pregledati kolektor što je vrlo važno za utvrđivanje stanja kolektora, određivanje profila, prečnika i materijala kolektora.

Sektor Održavanje je opremljen kako tehnički, specijalnim vozilima i mehanizacijom, tako i
kadrovski za izvođenje radova na mreži, najčešće na poziv građana.

Kvarovi na mreži prijavljuju se na sljedeće telefone: 051/258-678 i 051/258-679.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja