ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Priključenje na mrežuPopunjen "Zahtjev za individualni priključak na vodovodnu mrežu", zajedno s neophodnom dokumentacijom, a tu spadaju: posjedovni list, kopija katastarskog plana i građevinska dozvola ili urbanistička saglasnost, predaje se u Sektor razvoja, u zgradi Uprave Društva, u ulici 22. aprila 2.

Cijena priključka nije fiksna i kreće se od 600 do 800 KM, a formiraju je utrošeni materijal (sve neophodne vrste ventila, ogrlica, cijevi, vodomjer i spojni materijali), zatim montažni radovi, odlazak na teren i administrativno-tehnički poslovi, kao i PDV.

Obaveza korisnika je da sam napravi šaht prema tehničkim uslovima koje prethodno dobije u Sektoru razvoja u "Vodovodu", kao i da uradi sve neophodne iskope. Montažni radovi su isključivo u obavezi "Vodovoda".  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja