Usluge

USLUGE

Sektor razvoja pruža sljedeće usluge:

  • izradu projektne i tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju; 
  • izrade projektnih i tehničkih rješenja vodovodnih i kanalizacionih priključaka;
  • usluge geodetske službe.

Gorenavedene usluge Vodovod vrši za vlastite potrebe, kao i za potrebe građana

Sektor Održavanja u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti radi na redovnom praćenju i održavanju kako vodovodne, tako i kanalizacione mreže, kao i na otklanjanju kvarova.

Pored obučenih kadrova, sektor posjeduje i opremu koju koristi pri detekciji kvarova, mjerenju i ispitivanju cjevovoda, a tu spadaju: geofon-akustični detektor zvuka, korelator, permalog-mjerač šumova, ultrazvučni mjerač protoka, elektromagnetni i turbinski mjerač protoka i pritiska, loger-mjerač pritiska, akustični uređaj za otkrivanje cijevi, detektor cijevi i kablova, radio detektor za otkrivanje cijevi, metal detektor, mjerač debljine stijenke cijevi, mjerač dužine.

Vozilo za snimanje kanalizacije je gotovo svakodnevno na terenu na sistemskom čišćenju kanalizacionih kolektora. Vozilo je opremljeno najnovijom tehnikom.

Posjeduje dva mala robota s pogonom na točkove i kamere.

Takođe, posjeduje i dva računara, kao i vlastiti softver za obradu video snimaka i izradu izvještaja i vlastiti generator koji proizvodi struju od 220 V. Vozilo je pomoglo da se pronađu šahtovi na teritoriji grada za koje se nije znalo da postoje.

Sada se na teren ne ide naslijepo, već se u kanalizacione cijevi prvo ulazi kamerom, koja omogućava da se odmah uoče začepljenja, kvarovi i moguće deformacije.

Usluge snimanja kanalizacione mreže vršimo za vlastite potrebe, pružamo uslugu snimanja za treća lica, kao i prilikom tehničkog prijema novoizgrađene kanalizacione mreže.

Sektor Održavanja vrši usluge servisiranja, ispitivanja i verifikovanja vodomjera profila od NO 13mm do NO 150mm. 

Ova usluga vrši se za vodomjere iz mreže, ali i za vodomjere koje donose treća lica. Servisiranje se sastoji od sljedećih faza: defektaža, pjeskarenje, pranje, servisiranje i farbanje (samo veći profili vodomjera). 

Nakon servisiranja pristupa se ispitivanju tačnosti vodomjera, a zatim slijedi statistički pregled vodomjera i na kraju verifikacija vodomjera.