Сједница Скупштине акционара 29. марта

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор „Водовода“ а.д. Бања Лука, на својој 44. редовној сједници, одржаној 27.2.2024. године


С А З И В А

 1. ванредну сједницу Скупштине акционара „Водовода“ а.д. Бања Лука, која ће бити одржана 29.3.2024. године у 12 часова у просторијама Акционарског друштва „Водовод“ Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 – I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.

За сједницу се предлаже сљедећи:


Д н е в н и р е д

 1. Именовање радних тијела:
  • комисије за гласање,
  • записничара,
  • два овјеривача записника.
 2. Разматрање и усвајање извода из записника са 23. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане 29.12.2023. године;
 3. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2024. годину;
 4. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2024. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2024. годину;
 5. Разматрање захтјева за повећање накнаде члановима Одбора за ревизију и директору Одјељења за интерну ревизију, поднесеног од стране Одбора за ревизију Друштва.

У случају да 24. ванредна сједница Скупштина акционара не буде одржана у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница биће одржана 5.4.2024. године у 12 часова на истом мјесту и с истим дневним редом.
Позив за 24. ванредну сједницу Скупштине акционара биће објављен у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, односно на дан 19.3.2024. године.

Материјал ће бити бити доступан ОВДЈЕ и на интернет страници Бањалучке берзе.
Увид у материјал за Скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у згради Управе у Ул. Марије Бурсаћ, бр. 4. у Бањој Луци.
Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Предсједник Надзорног одбора

Момчило Бојиновић, дипл. екон.

                
Подијелите објаву:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.