Promjene u akumulaciji Bočac prouzrokovane cvjetanjem algi

Zbog vremenskih prilika u akumulaciji Bočac došlo je do pojave “cvjetanja” algi, izazvane biološkim procesima usljed hiperpodukcije algi, što je potvrđeno laboratorijskim ispitivanjima. U laboratorijama za kontrolu kvaliteta preduzete su preventivne mjere u pogledu povećane frekvencije uzorkovanja i vrsta analiza, a posebno je stavljen akcenat na analize parametara prema indikacijama o pojavi i promjenama u akumulaciji, koje su prepoznate na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu. Proces proizvodnje teče normalno, nema nikakvih indikacija za preduzimanje vanrednih mjera na postrojenju. Laboratorijskim ispitivanjima je potvrđeno da nije došlo do degradacije kvaliteta sirove vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Svi analizirani parametri u sirovoj vodi odgovaraju I i II klasi voda prema Uredbi o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl.gl. RS, br. 42/01), u koju i inače spada voda rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Takođe, laboratorijski rezultati su pokazali da nema promjena u vrijednostima parametara kvaliteta vode za piće i da je voda za piće zdravstveno bezbjedna i odgovara normama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl.gl. RS, br. 88/17).

Pomenuta pojava se povremeno javlja i nikada do sada nije imala uticaj na kvalitet vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Tako i ovoga puta nisu registrovane nikakve promjene u kvalitetu sirove vode rijeke Vrbas, a nema uticaja ni na kvalitet vode za piće. Vodozahvat Novoselija, sa kojeg se zahvata sirova voda rijeke Vrbas za prečišćavanje u vodu za piće se nalazi nizvodno na velikoj udaljenosti od akumulacije Bočac. Rijeka Vrbas nizvodno od akumulacije poprima brdskoplaninski tok koji karakteriše velika moć autopurifikacije, pri čemu dolazi do oksidacije eventualno prisutnih organskih i neorganskih supstanci u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha, tj. dolazi do procesa samoprečišćavanja, što značajno poboljšava kvalitet vode koja izlazi iz akumulacije. Podsjećamo da se na lokaciji Novoselije nalazi postrojenje za prečišćavanje sirove vode u vodu za piće gdje je zastupljena tehnologija koja je projektovana da uspješno savladava i prerađuje sirovu vodu u vodu za piće kvaliteta zahtijevanog Pravilnikom.

Stanje i eventualne promjene će se pratiti ispitivanjima uzoraka vode u laboratorijama. O bilo kakvim promjenama, javnost će biti blagovremeno obavještena.

 

 

 

Podijelite objavu:
Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.