Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda analiza i praćenje

Osiguravamo kvalitet otpadnih voda i unapređujemo životnu sredinu kroz analitičko praćenje i implementaciju standarda kvaliteta. Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda predano radi na implementaciji međunarodno priznatog standarda za laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025 kako bi osiguralo najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti u svojim analizama.

Hemijska kontrola
otpadnih voda

Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda je odjeljenje unutar Sektora kvaliteta vode i ekologije. Formirano je u cilju praćenja kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika urbanih otpadnih voda iz fekalnih i mješovitih kolektora i ispusta kojima upravlja ”Vodovod” a.d. Banja Luka, a u skladu sa zahtjevima i obavezama koje proizilaze iz zakonske regulative i važećim dozvolama.

Hemijska kontrola
otpadnih voda

Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda je odjeljenje unutar Sektora kvaliteta vode i ekologije. Formirano je u cilju praćenja kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika urbanih otpadnih voda iz fekalnih i mješovitih kolektora i ispusta kojima upravlja ”Vodovod” a.d. Banja Luka, a u skladu sa zahtjevima i obavezama koje proizilaze iz zakonske regulative i važećim dozvolama.

Ovlaštena laboratorija

Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda u svom sastavu ima laboratoriju ovlaštenu od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za ispitivanja površinske, podzemne i otpadne vode.
Za potrebe kvalitetnih i pouzdanih ulaznih podataka, uzoraka, Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadne vode posjeduje odgovarajuću terensku opremu za mjerenje protoka kao i za automatsko kompozitno uzorkovanje.
Laboratorija se bavi analiziranjem parametara u vodi na ispustima u recipijent i kvantifikacijom uticaja na recipijent,  sve sa prevashodnim ciljem obezbjeđivanja ulaznih parametara za dimenzionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Grad Banju Luku.

Ovlaštena laboratorija

Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda u svom sastavu ima laboratoriju ovlaštenu od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za ispitivanja površinske, podzemne i otpadne vode.
Za potrebe kvalitetnih i pouzdanih ulaznih podataka, uzoraka, Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadne vode posjeduje odgovarajuću terensku opremu za mjerenje protoka kao i za automatsko kompozitno uzorkovanje.
Laboratorija se bavi analiziranjem parametara u vodi na ispustima u recipijent i kvantifikacijom uticaja na recipijent,  sve sa prevashodnim ciljem obezbjeđivanja ulaznih parametara za dimenzionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Grad Banju Luku.

Tehnološke otpadne vode

Analitičko određivanje parametara kvaliteta otpadne vode vrši se i za tehnološke otpadne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju.
Odjeljenje obavlja analize za interne i eksterne korisnike u skladu sa ovlaštenjem.

Postojeća datoteka parametara kvaliteta površinske vode koja datira od devedesetih godina dvadesetog vijeka, se dopunjuje parametrima kvaliteta otpadne vode, ovi parametri se analitički obrađuju s ciljem smanjenja uticaja na životnu sredinu, a samim tim i poboljšanja kvaliteta života.

Tehnološke otpadne vode

Analitičko određivanje parametara kvaliteta otpadne vode vrši se i za tehnološke otpadne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju.
Odjeljenje obavlja analize za interne i eksterne korisnike u skladu sa ovlaštenjem.

Postojeća datoteka parametara kvaliteta površinske vode koja datira od devedesetih godina dvadesetog vijeka, se dopunjuje parametrima kvaliteta otpadne vode, ovi parametri se analitički obrađuju s ciljem smanjenja uticaja na životnu sredinu, a samim tim i poboljšanja kvaliteta života.

Međunarodno priznati standard za laboratorije

Odjeljenje za hemijsku kontrolu otpadnih voda je u procesu pripreme dokumentacije i implementacije međunarodno priznatog standarda za laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025.

Odvođenje otpadnih voda u Banjaluci: Izazovi i planovi za budućnost

Scroll to Top

Vaš račun uvijek pri ruci - praktično i sigurno

Bez obzira gdje se nalazite, imaćete pristup svojim računima samo jednim klikom. Ne gubite vrijeme na traženje papira – prijavite se za dostavu računa na email i uživajte u praktičnosti koju pruža digitalna era.